Yer üzərində ən böyük varlıq insandır. Insanda isə ən qiymətli sərvət aöıl, bilik və elmdir. Məhz bunlarla insanlar yetişir, kamilləşirlər. Elmli, savadlı insan həmişə sənət və hünər əldə edib yaxşı ad qazanmağa, özündən sonra gələcək nəsillərə xeyirli bir iz qoymağa çalışır. Bütün bunlara ancaq elmin gücü ilə yiyələnmək olar. Elmin, biliyin, ictimai vərdişlərin yükü nə qədər ağır olsa da, insan həyatda inamla yaşayır.  

Elm ağlın çırağı, insanın əsl üstünlüyüdür. Həyatın, kainatın insanlararası münasibətlərin bütün sirrlərinin açarı elmdir.

Allahın Rəsulu peyğəmbərimiz Məhəmməd buyurub: “Elm öyrənin, çünki elm, öz sahiblərini yaxşını pisdən seçməyə qadir edir. Behiştin yolunu hamarlayır. Elm çöldə dostumuz, tənhalıqda munisimizdir. Elm köməksizlikdə yoldaşımız, xoşbəxtliyə doğru yol göstərənimiz, dostlar arasında zinətimiz və düşmənlər arasında Allahımız hesab olunur”.

Elm yalnız insanlara xidmət edir. Buna görə də elm oxuyanlar korlara göz, qaranlıqda qalanlara çıraq olmalıdır.

Əgər, insan bir elmi öyrənmək istəyirsə, ona dərindən yiyələnməli və onun mənasını dərk etməlidir. Bunu bir çox şairlər də müdrik kəlamlarında ibrətamiz sözlərlə aşılayır. Elmə yüksək qiymət verən belə şairlərimizdən biri olan ustad Nizami də gözəl deyib:

Bir elmi öyrənmək istədikdə sən

Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.

Elm! Görəsən hansı məfhum insanın bu qədər kamilləşdirir, ona kömğk edir? Insana həqiqətən insan olmağı kömək edir?! Yaşadığımız dövrdə elmlə daha çox məşğul olunması əbəs yerə deyildir. Çünki yer planeti adamı bu əsri elmin köməkliyi ilə qabaqlamış, ona çatmağa nail olmuşdur.

Azərbaycan xalqının bəşəriyyətə bəxş etdiyi misilsiz düha, qeyri-adi idrak sahibi Nizami Gəncəvi elmə, biliyə yiyələnməyin vacibliyini əsərlərində dönə-dönə qeyd etmişdir. Nizami elmin qüdrətini, alimlik şöhrətini, bəşər övladının iksiri saymışdır. Elm öyrənmək dünyanın sirlərinə vaqif olmaqdır, çalışmaqdır. Alimlik isə ləyaqətli peşədir.

Bütün rütbələrdən bikiniz fəqət

Alimlik rütbəsi yüksəkdir əlbətt!

Həyatı, baş verən hadisələri öyrənmək, onları düzgün araşdırmaq, çətin vəziyyətdən çıxmaq, vacib olanı düzəltmək, hiyləni başa düşmək, vuruşmağın sirrlərini bilmək, gözəl danışmaq, adamlar arasında sayılıb-seçilmək – bütün bunların yolunu yalnız və yalnız elm göstərməyə qadirdir. Elmsizlik, cəhalət, dibi görünməyən uçurum, aclıq və səfalət, əliəyrilik, özündən müstəbehlikdən başqa bir şey deyildir.

Elm ucu-bucağı görünməyən sərhədsiz ümmandır. Alim və müdrik insanlar bu ümmandan nə qədər bəhrələnsələr də onun xəzinəsi tükənmir, əksinə elm dəryası daha da dərinləşir, saflaşır.

Dahi şairimiz Nizami Gəncəvi neçə əsrlər əvvəl dediyi kəlamlarda:

“Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz…”

kəlamlarindaki həqiqəti bu günlər biz həyatımızda baş verən hadisələrin dolaşıq məcrasında daha aydın hiss edirik.

Zaman ötüb keçir ustad Nizaminin səkkiz əsr əvvəl dediyi kəlamı qulağımızda sırğa edib, çox sahələrdəki elmsizliyimizdən yaxa qurtarmalıyıq. Əks təqdirdə xalqımıza, Vətənimizə, torpağımıza vurulan zərbələri dəf edə bilmərik. Bəli, qüvvət elmdədir və elmlə də zəfər qazanmalıyıq.